Fonds Welzijn Scheveningse Senioren

Organisatie

De stichting Bejaardenhuisvesting te Scheveningen is actief onder de naam Fonds Welzijn Scheveningse Senioren (FWSS). De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41149116. Het RSIN/fiscaalnummer is 8053.64.183. Per 1 januari 2021 is de stichting aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) door de Belastingdienst.

Doel

Het verstrekken van steun aan senioren in onze (Scheveningse) samenleving, en voorts al het geen met een en ander rechtstreek of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, daaronder mede begrepen het verwerven en beheren van en het beschikken over registergoederen en roerende zaken en het doelmatig beheren van haar middelen, onder meer door het beleggen van vermogen in registergoederen en andere vermogenswaarden, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur

Het Fonds Welzijn Scheveningse Senioren heeft een bestuur dat bestaat uit vijf leden. Samen beheren zij de gelden en bepalen waaraan het besteed wordt. Het bestuur komt vier maal per jaar bijeen en bespreekt dan o.a. de binnengekomen aanvragen. De leden van het bestuur ontvangen in hoedanigheid van bestuurslid geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hun in de uitoefening van hun functie gemaakte reis- en verblijfkosten en eventuele andere onkosten.

Het bestuur bestaat uit:

  • Hilde Maasland - voorzitter
  • Karina Baarda - secretaris
  • Martin Bos - penningmeester
  • Wim Buis - algemeen bestuurslid
  • Maarten de Graaf - algemeen bestuurslid

De stichting heeft geen personeel in dienst

Wilt u een aanvraag doen?
Start de aanvraag